Aktualizace Červen 2002

14.06.2002 - Downloady F1 a F2
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Po dlouhé dobì si zde mùžete koneènì i nìco stáhnout, soubory jsou vìtšinou umístìny na jiném serveru, tak omluvte pøípadnou nefunkènost a ihned to hlaste !!

11.06.2002 - Problém s kódováním èeštiny
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Pøišlo mi pár upozornìní, že se text na stránkách nezobrazuje správnì, tady je návod jak na to - v oknì prohlížeèe kliknìte pravým krysítkem myšy otevøe se vám nabídka vlastností stránky, zvolte položku nastavení kódování (v angl. verzi Encoding) a vyberte kódování Central European (Windows), pozn.: ISO nefunguje, mìlo by to zabrat, pokud by to nešlo dejte mi vìdìt.