Aktualizace Duben 2002

14.04.2002 - Diskuze - Fallout Fantasy Aféra
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Na našem fóru probíhá žhavá diskuse na téma Skynet Designu, autoøi konkurenèních webù, kteøí nemají již delší dobu oèividnì co na práci, a tak si nalezli zábavu ve š?ourání se v minulosti (viz DJ Slamák) nebo ve psaní srdce rvoucích úvah (viz Ratman), jejich snaha smìøuje k mému obvinìní, že prý sem "ukradl" grafiku z jiných stránek, považuji jejich jednání za absurdní, chcete-li se vyjádøit i vy máte jedineènou možnost.
Aférka kolem Fallout Fantasy vèera nabrala na obrátkách zuøící davy fanoušku napadli v diskusi zástupce Interplaye, nìkdo si dokonce nechal pøedregistrovat domény www.falloutfantasy.com a www.fallout-fantasy.com a umístil na nì zajímavou prezentaci :)

12.04.2002 - Nový Design Skynetu - Fallout Fantasy
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Na svìtì je nový design skynetu v pravém menu ho mùžete ohodnotit, na tomto designu makám již od založení stránek rámce jsou tvoøeny v Adobe Photoshopu 4,0 a ostatní nápisy a obrázky jsou vytvoøeny v programu Picture It 2,0.
Vèera v pozdních hodinách jsem zabrowsdal na Vault Šílené Brahmíny a jako rána z èistého nebe mì pøetáhla do hlavy informace o novém Falloutu Fantasy, nerad bych zavrhoval tento projekt hned z fleku, ale sám si o to øíká, nepobouøilo mì ani tak to, že by mìl být vyvíjen na PlayStation2, ale spíše zpráva o tom, že GameSpy, který hostí stránky Duck and Cover dnes veškeré informace o Fallout Fantasy na Duck and Cover zcenzuroval. Chcete-li se dozvìdìt více juknìte na Vault Šílené Brahmíny!

10.04.2602 - Linky a Downloady ve zkušebním provozu - Nový Design Skynetu
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Jak jste si již jistì všimli, vèera jsem zprovoznil linky a downloady (zatím pouze Fallout Tactics) a trochu jsem poupravil questbook.
Nyní se chystá masivní pøedìlávka designu Fallout Skynet, koneènì by tak stránka mìla dostat kabát na svìtové úrovni :), nevyluèuji, že do budoucna by skynet mohl fungovat i v anglickém jazyce. Mad Max

08.04.2602 - Fórum v provozu - Odkaz na VŠB - Zprovoznìna návštìvní kniha
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Zaènu dobrou zprávou na našem webu bylo opìt zprovoznìno fórum, tak neváhejte a koukejte ho poøádnì využít :) Upozoròuji ještì, že Skynet si vyhrazuje právo na mazání nevhodných a vulgárních pøíspìvkù.
A nyní zakonèím ještì lepší zprávou na Vaultu Šílené Brahmíny se pøedevèírem objevil v linkách odkaz na naše stránky, velmi za to dìkuji všem Vaultmasterùm a pevnì vìøím, že to bude pro návštìvnost Skynetu velkým pøínosem.
Pozdì veèer jsem ještì staèil zprovoznit Questbook ještì není ve finálním vzhledu, ale i tak vypadá celkem dobøe, posuïte sami.


05.04.2602 - Prùzkum veøejného mínìní na Vaultu Šílené Brahmíny
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Na závìr bych se chtìl ještì vyjádøit k prùzkumu veøejného mínìní na VŠB, hodnì mì znepokojuje jak je zde úplnì opomíjen Skynet, v dobì kdy konèí Vault Budoucnosti, Fallout2 Datasystem se cca pùl roku neaktualizuje, Fallout Lorda Kieredena jakbysmet a ostatní stránky o Falloutu obsahují stìží základní informace, mrzí mì, že jedna, troufám si øíci, z 10 nejvìtších stránek na èeském internetu je neustále zámìrnì opomíjena. MadMax