Aktualizace Únor 2002

15.02.2602 - Encyklopedie Bratrstva Veteše - Chat
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Na stránkách Digital Geckos, Ruského týmu který nedávno potopil svùj nadìjný projekt Wasteland Wolf, se objevil projekt nový. Jedná se o "Encyklopedii Bratrstva Veteše", na stránkách je zatím ke stažení pouze demoverze, ale i tak stojí za to si jí alespoò prohlédnout.
Chat - náš chat jsem zprovoznil na našem záložním webu a to kvùli bezpeènosti, za prvé jsou tam nìjaké podivné nesrovnalosti v kódu a za druhé, mám pocit, že je to chat z šílené brahmíny (nerad bych se opìt dostal do konfliktu), né, že bych Crackxovi nevìøil, ale musím to ještì provìøit :))

12.02.2602 - Aktualizace Bible v Èeštinì
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Na Vaultu Šílené Brahmíny se vèera veèer objevil aktualizovaný pøeklad bible, je zde upravená èasová osa, otázky a odpovìdi a pøedevším výborný náèrt základny Bratrstva Oceli.

11.02.2602 - Aktualizace Databází
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Dnes jsme se èinil a dodìlal jsem vozidla z FOT, aktualizoval jsem lidskou rasu a pøidal Ghouly, také jsem vypracoval malý struèný seznámek hodností ve FOT.

10.02.2602 - Rasy ve Falloutu Tactics - Aktualizace Bible - Skrytý Easter-Egg ve F2
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Dnes jsem šounil po internetu :) a udìlal jsem podle pøedlohy z NMA, èásteènì seznam ras ve ft, jsou tam i obrázky oblièejù. Zítra bych ho snad mohl dokonèit. Dál jsem rozdìlal i vozidla.
Na Vaultu13 se dnes objevila aktualizovaná bible Falloutu, celá je ve formátu PDF (Acrobat Reader), její originální verzi si mùžete stáhnout na Vaultu13, její pøeklad naleznete ve Vultu Budoucnosti a Vaultu Šílené Brahmíny.
Na Vaultu Šílené Brahmíny se dnes objevila zpráva, že lze, pomocí Autodoku ve Vault City nebo pomocí Alkoholu-Z, zvýšit poèet Hit Bodù, více se docvíte na Vaultu Šílené Brahmíny.

09.02.2602 - Konec frašky okolo Fallout Skynet - Projekt Wasteland Wolf Ztroskotal
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Možná, že to teï bude znít jako provokace, ale vìzte, že to je koneèné uvedení vìcí na pravou míru. Dnes Kolem 18 hodiny jsem se setkal na ICQèku s JaWem z Vaultu Šílené brahmíny, dlouze jsme konverzovali na téma Skynet a Mad Max, dospìli jsme k usmíøení.
Také jsem mu odhalil celou pravdu okolo Skynetu, není žádný Lenin ani Robinson vše jsem vymyslel na podporu mé pomsty za to, že když jsem chtìl dìlat pro Brahmínu, JaW my vynadal a to právem což jsem si nebyl sto pøipustit. Také jsme dyskutovali o budoucnosti Skynetu, dospìli jsme k názoru, že bude nejlepší abych zmìnil nick a opustil adresu fallout.czechian.net . Byl jsem odhodlán to udìlat, ale nakonec jsem to dlouze promýšlel a dospìl jsem k názoru, že zde zùstanu a to pod svým pravým nickem, nickem Šíleného Maxe.
Ve Vaultu Šílené Brahmíny se dnes objevila informace, že Wasteland Volf, megalomanský projekt Ruského Fallout klonu nikdy nespatøí svìtlo boží a to díky neprofesionálnmu jednání programátorù, kteøí naprosto ignorovali hlavního designéra, jak píše Vault Šílené Brahmíny.

08.02.2602 - Omluva Šílené Brahmínì - Pøidáno Auto F2
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Dovolte abych se za celý náš kolektiv omluvil Vaultmasterùm Šílené Brahmíny, jsme si vìdomi naší vinny, nemáme zájem na tom, aby mezi našimi teamy vládla (jak by øekl Václav Havel) blbá nálada. Bez jejich pomoci nejsme schopni vybudovat web podle našich pøedstav. Žádám také nìkoho z Vaultmasterù, aby mì kontaktoval na našem mailu fallout-czechian@email.cz, abychom si vše vyjasnili a urovnaly! Nebudu se divit když se neozvou napáchali jsme jim tolik kurváren, že by museli být ze zlata.
Bìhem dne by se zde mìl objevit struèný popis ovládání Auta ve F2.

07.02.2602 - Pøidány Zbroje F2 - Kosmetická Úprava Webu
autor:
Mad Max, zdroj: -, z internetu

Dnes jsem aktualizoval seznamy zbraní snad už by to mìlo chodit, dále jsem pøidal seznamy zbrojí z F2 tak je omrknìte.
Pøes Týden by se zde mìl vyjma módù a mapy objevit celí Fallout 2.
Trochu jsem poupravil vzhled, pøidal jsem novou položkzu v menu, po kliknutí na holodisk se dostanete do archivu
starých zpráv. Dále jsem opìt zprovoznil fórum a poèítadlo pøístupù.