Aktualizace Září 2002

28.09.2002 - Zmìna Názvu - Grafická Inovace
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Tak a je to tady po dlouhé dobì opìt výrazná zmìna, tak za prvé Fallout Skynet se pøejmenoval na Vault 0, za druhé jsem upravil nìkteré drobné grafické prvky (barva posuvníkù, tabulek...), dále jsem aktualizoval nìkteré seznamy zbraní, medikamentù...

21.09.2002 - Stop Falloutu Tactics na FS?!
autor: Cowdog, zdroj: -, na Vaultu

Bohužel díky dlouhodobému sporu s pøedstaviteli pøedního èeského fallout webu (madbrahmin.bonusweb.cz), jsem byl nucen odstranit nìkteré informace ze sekce Fallout Tactics, toto opatøení je samozøejmì pouze doèasné!

07.09.2002 - Zbranì F1 - Fórum
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Dnes jsem koneènì uploadnul kompletní seznam zbraní z Falloutu 1, stálo mì to celkem dost práce tak ho urèitì omrknìte, od vèerejšího veèera již koneènì bìží Skynet fórum.

06.09.2002 - Zprovoznìn Questbook
autor: Cowdog, zdroj:
-,
na Vaultu

Dnes jsem po dlouhé dobì zprovoznil Knihu návštìv, doufám, že se nenajdou jedinci kvùli kterým by bylo nutné ji opatøit heslem :)